struna tražilica

image shadow

nitrati

soli dušične kiseline

kemija

nonadekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava devetnaest ugljikovih atoma

kemija

nonadekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz nonadekana

kemija

nonadekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz nonadekana

kemija

nonan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava devet ugljikovih atoma

kemija

nonanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz nonana

kemija

nonanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz nonana

kemija

nuča

filtar za vakuumsko filtriranje čvrste faze iz suspenzije s perforiranim ravnim dnom na koje se stavlja filtarski medij

kemija

nuča s miješalom

zatvorena nuča s ugrađenim miješalom koje se u ovisnosti o debljini filtarskoga kolača može spuštati ili dizati

kemija

nuki

izduženi balon koji se natiče na širi gornji dio kapalice i stiskanjem i otpuštanjem kojega se u kapalicu tekućina uvlači ili iz nje ispušta

kemija