struna tražilica

image shadow

iteracija

korak u analizi podataka neuronskom mrežom prilikom kojega se vrijednosti težinskih koeficijenata prilagođuju s obzirom na vrijednosti iznosa učenja

matematika

izlazni sloj

sloj u kojemu su iskazani rezultati rada mreže

matematika

iznos učenja

parametar kod uvježbavanja mreže koji označuje mjeru u kojoj rezultati obradbe novih informacija nadmašuju ranije

matematika

jednostavno krigiranje

vrsta krigiranja koja podrazumijeva da su lokalne srednje vrijednosti unutar elipsoida pretraživanja relativno konstantne i jednake srednjoj vrijednosti cijele populacije koja se smatra poznatom

matematika

kaos

promjena dinamičnih sustava koju je nemoguće opisati determinističkim jednadžbama

matematika

karta variogramske površine

dvodimenzionalni prikaz prostora koji se namjerava kartirati, podijeljen na ćelije s brojem parova podataka koji mogu biti upotrijebljeni u kalkulaciji variograma

matematika

koeficijent momenta

ulazna vrijednost koja određuje veličinu prijašnjih iteracija te njezin utjecaj na novu procjenu

interdisciplinarne tehničke znanosti

Kohonenovo pravilo

pravilo učenja kod kojega neuronska mreža ne uči na poznatim izlazima, a težine u mreži prilagođuju se ulazom u neuron i

matematika

kokrigiranje

vrsta krigiranja kod koje se izračuni težinskih koeficijenata i srednjih vrijednosti podataka obavljaju za primarnu i sekundarnu varijablu

matematika

Kolmogorov-Smirnovljev test

statistički test koji se upotrebljava za ispitivanje hipoteze, uspoređujući kumulativnu raspodjelu podataka s očekivanom kumulativnom normalnom raspodjelom

matematika