struna tražilica

image shadow

dubilo s koso obrađenim zarupkom

dubilo sa zarupkom koji je kos na morfološku os oruđa

arheologija

dubilo s ravno obrađenim zarupkom

dubilo sa zarupkom koji je okomit na morfološku os oruđa

arheologija

dubilo s udubljeno obrađenim zarupkom

dubilo sa zarupkom koji je udubljen

arheologija

dubilo sa zarupkom

dubilo kojemu radni dljetasti rub tvori presjecište zarupka i plohe dubila

arheologija

dubilo u obliku papigina kljuna

dubilo s izbočenim zarupkom s kratkom strmom obradbom kod kojega ploha dubila s izbočenim zarupkom tvori oštri kut pa dubilo ima oblik papigina kljuna

arheologija

dubokomorska jezgra

uski isječak sedimenta s morskoga dna koji sadržava podatke o klimatskim promjenama tijekom kvartara

arheologija

dubokomorski sedimenti

sedimenti koji se talože u dubokome moru na dubinama većima od 2000 m

geologija

duforska pločica

sitno oruđe na pločici obično zakrivljena profila s neprekinutom sitnom polustrmom obradbom na jednome rubu ili na oba ruba pri čemu je obradba izmjenična

arheologija

dvonožnost

sposobnost uspravnoga hoda na dvjema nogama

arheologija

dvopovršinski plohak

plohak s dvjema velikim fasetama

arheologija