struna tražilica

image shadow

uvjetna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora

vjerojatnost definirana na euklidskome prostoru $R^p$ iste dimenzije kao dana komponenta danoga neprekidnog slučajnog vektora, a koja svakomu Borelovu skupu $B$ na $R^p$ pridružuje Lebesgueov integral uvjetne funkcije gustoće te komponente na $B$

matematika

uvjetna vjerojatnost

vjerojatnost pridružena danomu vjerojatnosnom prostoru i određenomu događaju pozitivne vjerojatnosti $A$ koja je definirana na istoj sigma-algebri događaja tako da svakomu događaju pridružuje uvjetnu vjerojatnost toga događaja uz uvjet $A$

matematika

uvjetna vjerojatnost događaja

broj jednak količniku vjerojatnosti presjeka zadanoga događaja i događaja kojim se uvjetuje te vjerojatnosti događaja kojim se uvjetuje, pri čemu događaj kojim se uvjetuje mora biti pozitivne vjerojatnosti

matematika

uvjetni ekstrem

ekstremna vrijednost funkcije uz jedan dodatni uvjet ili više njih

matematika

uvjetno matematičko očekivanje komponente slučajnoga vektora

Lebesgueov integral funkcije identiteta u odnosu na uvjetnu razdiobu komponente $X$ slučajnoga vektora $( X,Y )$ uz dano $Y = y$, pri čemu je $y$ takav broj da je vrijednost marginalne funkcije gustoće od $Y$ u $y$ pozitivna

matematika

uzastopni integral

izraz koji se dobije uzastopnom primjenom jednostrukih integrala po raznim varijablama integracije na funkciju više varijabla

matematika

uzoračka kovarijanca

statistika jednaka zbroju svih umnožaka centriranih komponenata elemenata dvodimenzijskoga uzorka podijeljenoga s duljinom uzorka umanjenom za jedan

matematika

uzoračka sredina

statistika jednaka aritmetičkoj sredini slučajnoga uzorka

matematika

uzoračka standardna devijacija

pozitivni drugi korijen uzoračke varijance

matematika

uzoračka varijanca

statistika jednaka zbroju svih kvadrata razlika elemenata iz uzorka i uzoračke sredine podijeljenomu s duljinom uzorka umanjenom za jedan

matematika