struna tražilica

image shadow

transcendentni broj

realni ili kompleksni broj koji nije nultočka polinoma različitoga od nule čiji su koeficijenti racionalni brojevi

matematika

translacija

preslikavanje ravnine ili prostora pri kojemu za svaku točku usmjerena dužina koja počinje u toj točki i završava u njezinoj slici predočuje zadani vektor

matematika

transponirana matrica

matrica čiji je element u $i$-tome matričnom retku i $j$-tome matričnom stupcu jednak elementu zadane matrice u $j$-tome matričnom retku i $i$-tome matričnom stupcu

matematika

transpozicija

permutacija skupa koja sve elemente skupa osim točno dvaju elemenata šalje u sebe same, a ta dva elementa međusobno zamjenjuje

matematika

tranzitivna relacija

binarna relacija koja ima svojstvo tranzitivnosti

matematika

tranzitivnost

svojstvo binarne relacije koje ona ima kada iz činjenice da postoji odnos između prvoga i drugoga elementa te između drugoga i trećega elementa nužno slijedi da postoji i odnos između prvoga i trećega elementa

matematika

trapez

četverokut kojemu su dvije nasuprotne stranice usporedne

matematika

treći korijen

realni broj koji ima svojstvo da mu je treća potencija jednaka zadanomu realnom broju

matematika

treći kvadrant

kvadrant u kojemu su obje koordinate točaka negativne

matematika

triangulacija

podjela plohe na uniju trokuta ili homeomorfnih slika trokuta tako da svaka dva takva dijela imaju zajednički vrh, zajedničku stranicu ili se ne presijecaju

matematika