struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

skup realnih brojeva

skup dobiven upotpunjenjem skupa racionalnih brojeva uz standardnu metriku prema kojoj je udaljenost između dvaju racionalnih brojeva jednaka apsolutnoj vrijednosti njihove razlike

matematika

sličnost

relacija na geometrijskim objektima prema kojoj su dva objekta slična ako postoji preslikavanje sličnosti jednoga objekta u drugi

matematika

sličnost matrica

relacija na matricama takva da su matrice $A,B$ slične ako postoji regularna matrica $C$, pri čemu je $B=C^{-1}AC$

matematika

slika funkcije

skup svih elemenata kodomene funkcije za koje postoje elementi iz domene funkcije koji se u njih preslikavaju

matematika

slika linearnoga operatora

skup svih vektora u kodomeni danoga operatora $A$, koji su u obliku $A(v)$ i pri čemu je $v$ vektor u domeni operatora $A$

matematika

slobodni član polinoma

član $a_0$ polinoma $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} +\ldots + a_0$ koji u sebi ne sadržava varijablu polinoma

matematika

složena funkcija

funkcija napisana u obliku komponiranja dviju ili više funkcija

matematika

složena izjava

izjava zapisana uporabom barem jedne logičke operacije

matematika

složeni broj

prirodni broj koji nije prosti broj i različit je od jedan

matematika

složeni događaj

mogući događaj koji se može prikazati kao unija barem dvaju različitih elementarnih događaja

matematika