struna tražilica

image shadow

ortocentar

sjecište visina trokuta

matematika

ortogonalizacija

algoritam kojim se baza unitarnoga vektorskog prostora zamjenjuje bazom čiji su vektori međusobno ortogonalni

matematika

ortogonalna matrica

kvadratna matrica $O$ za koju vrijedi $O^T O = O O^T = I$, pri čemu je $I$ jedinična matrica, a $O^T$ transponirana matrica matrici $O$

matematika

ortogonalni polinomi

polinomi koji pripadaju nizu polinoma u kojemu su svaka dva različita polinoma međusobno ortogonalna u odnosu na skalarni umnožak vektora zadan integracijom njihova umnoška u odnosu na fiksiranu mjeru

matematika

ortonormirana baza vektorskoga prostora

baza vektorskoga prostora čiji vektori čine ortonormirani skup vektora

matematika

ortonormirana porodica funkcija

porodica funkcija koje su vektori u određenome vektorskom prostoru funkcija sa zadanim skalarnim umnoškom i koje su takve da je skalarni umnožak svake funkcije iz te porodice s bilo kojom drugom funkcijom iz te porodice nula

matematika

ortonormirani skup vektora

skup vektora u vektorskome prostoru sa skalarnim umnoškom takav da je skalarni umnožak bilo kojega vektora toga skupa s bilo kojim drugim vektorom toga skupa 0, a sa samim sobom 1

matematika

ortonormiranje

ortogonalizacija koja rezultira skupom vektora koji nisu samo međusobno ortogonalni, nego su i jedinični

matematika

os aplikata

treća koordinatna os u koordinatnome sustavu u ravnini ili u prostoru

matematika

os apscisa

prva koordinatna os u koordinatnome sustavu u ravnini ili u prostoru

matematika