struna tražilica

image shadow

komponenta vektora

pribrojnik različit od nule u prikazu vektora kao linearne kombinacije vektora zadane baze

matematika

komponiranje funkcija

operacija koja dvjema funkcijama uz određeni uvjet pridružuje funkciju tako da se na rezultat djelovanja prve primijeni druga

matematika

kompozabilni par morfizama

par morfizama $(g,f)$ u kategoriji $C$ za koje je domena od $g$ jednaka kodomeni od $f$ pa je definirano komponiranje morfizama $g\circ f$

matematika

komutativna algebra

asocijativna algebra čije je množenje komutativno

matematika

komutativna algebra

grana matematike koja se bavi komutativnim prstenovima, njihovim idealima i modulima

matematika

komutativna grupa

grupa s komutativnom operacijom

matematika

komutativna operacija

binarna operacija čiji rezultat ne ovisi o poretku argumenata

matematika

komutativni prsten

asocijativni prsten čija je operacija množenja komutativna

matematika

komutativnost

svojstvo neovisnosti binarne operacije o redoslijedu izvođenja

matematika

komutirajuće varijable

varijable čiji umnošci ne ovise o međusobnome poretku

matematika