struna tražilica

image shadow

antihumanizam

teorijsko stajalište koje negira mogućnost racionalne spoznaje, definiranja ljudske naravi i čovjekove jedinstvenosti u odnosu na druga živa bića

filozofija

antikolonijalizam

politička borba koloniziranih naroda protiv ideologije i prakse kolonijalizma

etnologija i antropologija

antistruktura

društveno sankcionirano ponašanje koje radikalno narušava društvene norme

etnologija i antropologija

antropocentrizam

stajalište da je čovjek središte svemira i konačan cilj svega

etnologija i antropologija

antropogen

koji je nastao promjenom u okolišu kao posljedica ljudske aktivnosti

etnologija i antropologija

antropogeografija

grana geografije koja sustavno proučava međuodnose ljudskoga djelovanja i prirodne sredine

geografija

antropoidi

podred reda primata koji obuhvaća majmune, čovjekolike majmune i ljude

etnologija i antropologija

antropologija

znanost koja holistički, transdisciplinarno i komparativno istražuje podrijetlo, biološka i kulturna obilježja ljudske vrste i njihovu varijabilnost u vremenu i prostoru

etnologija i antropologija

antropologija arhitekture

grana sociokulturne antropologije koja proučava izgrađenu okolinu kao kulturnu pojavu

etnologija i antropologija

antropologija iz naslonjača

istraživački rad koji se ne temelji na vlastitome terenskom radu, nego na čitanju tekstova koji su proizvod tuđega terenskog rada

etnologija i antropologija