struna tražilica

image shadow

načelo supsidijarnosti

načelo na temelju kojega, u područjima koja ne spadaju u njezinu isključivu nadležnost, Unija djeluje samo onda ako ciljeve predloženoga djelovanja ne mogu zadovoljavajuće ostvariti države članice, bilo na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, a mogu, zbog razmjera ili učinaka predloženoga djelovanja, biti bolje ostvareni na razini Unije

pravo

načelo transparentnosti

načelo koje zahtijeva da sve ugovorne odredbe koje su potrošaču ponuđene u pisanome obliku moraju biti napisane jasno i razumljivo

pravo

načelo transparentnosti proračuna

proračunsko načelo prema kojemu je obvezno objaviti opći proračun EU-a i njegove izmjene i dopune, u obliku u kojemu su konačno usvojene, u Službenome listu Europske unije kao i konsolidirane godišnje račune i izvješća o proračunskome i financijskome upravljanju koje sastavlja svaka institucija

pravo

načelo učinkovite zaštite

načelo prava EU-a razvijeno praksom Suda Europske unije prema kojemu nacionalni sudovi i druga tijela moraju jamčiti zaštitu prava pojedinaca koja proizlaze iz prava Unije, pri čemu je razvoj pravnih lijekova i sudskoga postupka u nedostatku odredaba Unije prepušten nacionalnomu pravu

pravo

načelo učinkovitosti

načelo prava EU-a prema kojemu pravila koja primjenjuje nacionalni sud ili drugo tijelo u postupku zaštite subjektivnih prava koja proizlaze iz prava Unije ne smiju zaštitu tih prava učiniti praktično nemogućom ili prekomjerno otežanom

pravo

načelo uzajamnoga priznavanja

načelo na temelju kojega se pravomoćne odluke donesene pred nacionalnim sudovima jedne države članice priznaju pred sudovima drugih država članica

pravo

načelo uzajamnoga priznavanja

načelo koje jamči slobodu kretanja roba i slobodu pružanja usluga bez potrebe usklađivanja zakonodavstava država članica

pravo

načelo zabrane diskriminacije

načelo koje obuhvaća opću zabranu svake diskriminacije na temelju državljanstva u primjeni odredaba Ugovora i posebne zabrane diskriminacije propisane u pojedinim odredbama Ugovora

pravo

načelo zagađivač plaća

načelo prema kojemu troškove otklanjanja ili smanjenja onečišćenja okoliša snosi onaj tko je odgovoran za izazivanje onečišćenja okoliša

pravo

načini prodaje

oblici prodaje obuhvaćeni propisima kojima neka država članica ograničuje ili zabranjuje kako se određeni proizvodi mogu prodavati, a nisu suprotni pravilima o slobodi kretanja robe u Uniji ako se primjenjuju na sve trgovce koji obavljaju djelatnost na nacionalnome području i na isti način utječu na stavljanje u promet domaćih proizvoda i proizvoda iz drugih država članica

pravo