struna tražilica

image shadow

hipernuklearna fizika

područje nuklearne fizike u kojemu se istražuju hiperoni u atomskoj jezgri

fizika

hiperon

hadron koji sadržava barem jedan strani kvark

fizika

hipoteza o eteru

pretpostavka prema kojoj su fizičari 18. i 19. stoljeća vjerovali da je prostor oko nebeskih tijela ispunjen nekom tvari posebnih svojstava jer su smatrali da se svjetlost ne može širiti praznim prostorom

fizika

histereza

međuovisnost dviju promjenljivih veličina koja vodi računa o predznaku rasta tih veličina i o njihovim vrijednostima u prošlosti

fizika

hitac

gibanje čestice koja je izbačena početnom brzinom u polju sile teže pod bilo kojim kutom prema vodoravnoj ravnini

fizika

hladna fuzija

teorijski predviđena reakcija nuklearne fuzije na sobnoj ili drugoj relativno niskoj temperaturi

fizika

hladna obradba

povećavanje tvrdoće metala i slitine plastičnom deformacijom na sobnoj temperaturi

fizika

hladno valjanje

stanjivanje kovine primjenom visokoga tlaka

fizika

hlađenje

snižavanje temperature fizičkoga sustava u termodinamičkome procesu

fizika

holoedrija

točkasta simetrija u kristalu koja pripada jednoj od sedam točkastih grupa najviše simetrije

fizika