struna tražilica

image shadow

gradijent

brzina promjene neke veličine

fizika

gradijent magnetskoga polja

promjena gustoće magnetskoga toka u jednoj dimenziji prostora

fizika

grafen

alotropni oblik ugljika koji se sastoji od jednoga sloja atoma ugljika u grafitu

fizika

grafička metoda zbrajanja vektora

zbrajanje slobodnih vektora s pomoću crteža metodom paralelograma ili metodom u kojoj se vektori nadovezuju

fizika

gram

jedinica za masu koja je tisuću puta manja od kilograma

fizika

granica elastičnosti

najveće naprezanje pri kojemu vrijedi linearni Hookeov zakon

fizika

granica između faza

ploha koja odvaja susjedne faze u dvofaznome ili višefaznome uzorku

fizika

granica sraslaca

granica u kristalu koja razdvaja dva područja s međusobno zrcalno simetričnim kristalnim strukturama

fizika

granična brzina tijela u slobodnome padu

stalna brzina koju nakon prijelaznoga razdoblja postiže tijelo pri slobodnome padu kroz sredstvo s otporom

fizika

granična frekvencija

frekvencija ispod koje je nemoguće postići emisiju fotoelektrona bez obzira na intenzitet upadnoga zračenja

fizika