struna tražilica

image shadow

Fermi-Diracova statistika

kvantna statistika prema kojoj se istovjetni fermioni ponašaju u skladu s Fermi-Diracovom razdiobom energija

fizika

Fermijeva energija

energija najviše zaposjednute energijske razine čvrstoga tijela pri temperaturi apsolutne nule

fizika

Fermijeva funkcija raspodjele

raspodjela po energijskim stanjima čestica s polucjelobrojnim spinom koje zadovoljavaju Paulijevo načelo isključenja

fizika

Fermilab

američki laboratorij za visokoenergijsku fiziku čestica

fizika

fermion

elementarna ili složena čestica koja ima polucjelobrojni spin

fizika

feroelektričnost

pojava spontane polarizacije u dielektričnome kristalu s usmjerenim električnim dipolima čiji se smjer može izmijeniti vanjskim električnim poljem

fizika

feromagnetična tvar

tvar kojoj je magnetska susceptibilnost mnogo veća od ništice

fizika

feromagnetizam

pojave i zakoni povezani sa svojstvima feromagnetičnih tvari

fizika

Feynmanov dijagram

grafički prikaz procesa i međudjelovanja subatomskih čestica koji doprinose pojedinim članovima u računu smetnje u kvantnoj elektrodinamici

fizika

fiberska optika

grana optike koja se bavi istraživanjem i primjenom optičkih vlakana

fizika