struna tražilica

image shadow

amper

osnovna jedinica sustava SI za električnu struju

interdisciplinarne tehničke znanosti

Ampèreov zakon

zakon koji tvrdi da je linijski integral vektora magnetskoga polja po zamišljenoj zatvorenoj krivulji jednak ukupnomu zbroju svih struja koje prolaze unutar te krivulje

fizika

Ampèreova sila

sila koja u magnetskome polju djeluje na vodič kojim teče struja okomito na ravninu koju čine vektor magnetske indukcije i vodič

fizika

ampersekunda

jedinica za električni naboj koja je jednaka jednomu kulonu

fizika

amplituda

iznos najveće moguće elongacije ili druge veličine koja se sinusno mijenja tijekom vremena

fizika

amplituda raspršenja

amplituda snopa fotona elektromagnetskoga zračenja ili snopa elektrona koji se otklonio od smjera upadnoga snopa kao posljedica međudjelovanja s elektronskim oblacima atoma u uzorku izražena u odnosu na amplitudu upadnog snopa

fizika

amplitude za procjenu faza strukturnih faktora

amplitude strukturnih faktora koji su statistički najpovoljniji u procjeni nepromjenljivih i uvjetno nepromjenljivih faza strukturnih faktora

fizika

amplitudna modulacija

rezultat superpozicije dvaju valova bliskih kružnih frekvencija, pri čemu je frekvencija nastaloga vala aritmetička sredina ulaznih frekvencija, dok se njegova amplituda periodično mijenja, uz znatno nižu frekvenciju

fizika

amplitudna rezonancija

stanje koje nastupa kad se pri prisilnome titranju frekvencija vanjske sile približi vlastitoj frekvenciji titrajnoga sustava, pri čemu amplituda titranja izrazito poraste

fizika

analitička elektronska mikroskopija

elektronska mikroskopija koja omogućuje istovremeno promatranje povećane slike i određivanje elementnoga sastava uzorka

fizika