struna tražilica

image shadow

terpeni

ugljikovodici biološkoga podrijetla čiji je ugljikov skelet izveden iz izoprena

kemija

terpenoidi

preinačeni terpeni u kojima je premještena ili uklonjena metilna skupina ili je dodan kisikov atom ili funkcijska skupina

kemija

teški metali

opasna anorganska zagađivala za koja su definirane maksimalne dopuštene koncentracije u okolišu

kemija

tetraciklini

poliketidni antibiotici koji sadržavaju oktahidrotetracen-2-karboksamidni skelet supstituiran brojnim funkcijskim skupinama

kemija

tetrahidrofuran

peteročlani heterociklički ugljikovodik u kojemu je heteroatom kisik

kemija

tetrahidropiran

šesteročlani heterociklički ugljikovodik u kojemu je heteroatom kisik

kemija

tetrakarboksilne kiseline

organski spojevi koji sadržavaju četiri karboksilne skupine

kemija

tetrametilsilan

kemijski spoj koji se upotrebljava kao referentni u 1H i 13C NMR spektroskopiji

kemija

tetrapiroli

prirodni pigmenti s četirima pirolnim prstenovima, pri čemu je položaj 2 jednoga prstena povezan jednostrukom ili dvostrukom kovalentnom vezom s položajem 5 sljedećega prstena

kemija

tetrasaharidi

četiri molekule monosaharida međusobno povezane kisikovim mostovima

kemija