struna tražilica

image shadow

oksokiseline

kiseline koje sadržavaju kisik, barem jedan drugi element i barem jedan vodikov atom vezan na kisik koji gubitkom barem jednoga pozitivnoga vodikova iona daje konjugiranu bazu

kemija

oksonijevi ioni

ion H3O+ i njegovi supstitucijski derivati

kemija

oksospojevi

spojevi koji sadržavaju kisikov atom povezan dvostrukom vezom s atomom ugljika ili drugoga elementa

kemija

oksougljici

spojevi koji se sastoje samo od ugljika i kisika

kemija

olefini

alifatski i ciklički ugljikovodici s jednom dvostrukom vezom ugljik-ugljik ili više njih

kemija

oleinska kiselina

nezasićena masna kiselina koje sadržava 18 ugljikovih atoma u lancu i jednu dvostruku vezu zbog čega ima oblik slomljenoga štapića

kemija

oligonukleotidi

spojevi s opetovanim jedinicama nukleotida

kemija

oligopeptidi

spojevi s opetovanim jedinicama aminokiselina međusobno vezanih amidnom vezom

kemija

oligosaharidi

kratki lanci molekula monosaharida povezanih kisikovim mostovima

kemija

olovo

kemijski element atomskoga broja 82, 6. periode i 14. skupine, gustoće 11,34 g/cm3, tališta na 328 °C i vrelišta na 1740 °C

kemija