struna tražilica

image shadow

poliedarska projekcija

kartografska projekcija kod koje je ploha Zemljina elipsoida podijeljena meridijanima i paralelama na elipsoidne trapeze, a svaki se takav trapez posebno preslikava u ravninu uz uvjet da se njegove stranice preslikavaju kao dijelovi pravaca čije su dužine jednake dužinama lukova odgovarajućih meridijana i paralela

geodezija

polikonusna projekcija

kartografska projekcija u kojoj se paralele uspravne projekcije preslikavaju kao lukovi ekscentričnih kružnica, a meridijani kao krivulje simetrične s obzirom na srednji meridijan koji se preslikava kao pravac na kojemu se nalaze središta lukova paralela

geodezija

politička karta

tematska karta na kojoj je prikazana državna ili administrativna podjela

geodezija

položajna pogreška

odstupanje položaja točke na karti od njezina točnoga položaja

geodezija

položajna točnost

veličina položajne pogreške

geodezija

poluautomatska digitalizacija

digitalizacija karte u kojoj je većina postupaka praćenja crte programski nadzirana uz potrebu stalne nazočnosti operatera za pomoć pri prepoznavanju objekata i otklanjanju nepravilnosti

geodezija

polutka

polovica sfere ograničena glavnom kružnicom

geodezija

poluton

tonska vrijednost boje nastala dodavanjem bijele ili crne boje

geodezija

polje karte

sadržaj karte prikazan unutar okvira karte

geodezija

pomoćna izohipsa

izohipsa koja se umeće na polovini ili četvrtini prihvaćene ekvidistancije kako bi se prikazali detalji zemljišnih oblika unutar prihvaćene ekvidistancije ili kako bi se dobile gušće izohipse

geodezija