struna tražilica

image shadow

referencija

odnos između jezičnoga znaka i referenta

filologija

referencijska točka

uporaba ideje o jednome entitetu kako bi se evocirao drugi, usko povezan entitet u kognitivnoj gramatici

filologija

referent

izvanjezični objekt koji pripada stvarnomu ili zamišljenomu svijetu na koji se upućuje referirajućim izrazom

filologija

referentna razina

podjeljak na ZEROJ-evoj ljestvici na kojemu su smještene određene aktivnosti i kompetencije

filologija

referirajući izraz

jezični znak kojim se upućuje na kakav izvanjezični referent

filologija

regens

nadređeni član koneksije

filologija

regionalna shema

skup pravila i podataka o jezičnim i drugim osobitostima koje države ili regije bitnim za lokalizaciju proizvoda

filologija

registar

jezični varijetet koji je povezan s određenom profesijom ili temom

filologija

regresivna koartikulacija

koartikulacija u kojoj glas utječe na glas koji mu prethodi

filologija

regresivna palatalizacija

palatalizacija kod koje je drugi fonem djelovao na prvi

filologija