struna tražilica

image shadow

endonim

ime zemljopisnoga objekta u nekome od jezika koji se pojavljuje na prostoru na kojemu se objekt nalazi

filologija

enkodiranje

prebacivanje skupa znakova, koji mogu uključivati slova, brojke, pravopisne znakove, simbole itd., u određeni format koji te znakove može uspješno pohraniti i prenijeti za pravilan prikaz na zaslonu

filologija

entitet

sve što se može poimati ili sve na što se može referirati

filologija

epentetski l

suglasnik l koji se pri jotaciji umeće između suglasnika p, b, m, v, f i suglasnika j te se sa suglasnikom j stapa u lj

filologija

epitet

atribut predmetnut nekoj imenici ili imenu

filologija

eponim

opća imenica koja je nastala od vlastitoga imena ili prezimena

filologija

eponimija

ukupnost eponima u nekome jeziku

filologija

estetska funkcija jezika

funkcija jezika kojom se izražava estetska dimenzija poruke kao načina umjetničkoga djelovanja s pomoću jezičnoga koda

filologija

etimološko ime

ime koje se odnosi na sva imena s istom etimologijom

filologija

etimon

polazišni jezični oblik

filologija