struna tražilica

image shadow

akuzativna dopuna

glagolska dopuna koja ima sintaktičku ulogu izravnoga objekta

filologija

alat za računalno pomognuto prevođenje

specijalizirani računalni program kojim se prevoditelj koristi pri računalno pomognutome prevođenju

filologija

alat za sravnjivanje

aplikacija koja automatski uparuje inačice istoga teksta u polaznome i ciljnome jeziku i prikazuje ih tablično

filologija

algoritam za gramatičko označivanje

algoritam s pomoću kojega se pridružuju oznake za vrstu riječi pojavnicama u korpusu

filologija

alofon

različiti ostvaraji istoga fonema

filologija

alomorf

jedan od više ostvaraja istoga morfema

filologija

alternacija

pravilna zamjena jednoga glasa drugim

filologija

alternativno pitanje

pitanje kojim se nabrajaju najmanje dva odgovora, a samo je jedan odgovor točan

filologija

alvaresovski model gramatičkoga opisa

opis jezičnoga sadržaja u gramatikama koje su pisane prema gramatici latinskoga jezika De institutione grammatica libri tres iz 1572. portugalskoga gramatičara Manuela Álvaresa

filologija

amelioracija značenja

promjena u procjeni značenja pri kojoj je značenje modela u jeziku davaocu negativnije od značenja replike u jeziku primaocu

filologija