struna tražilica

image shadow

zaštitni znak

pravo kojim podnositelj prijave osigurava da će se njegov prepoznatljiv znak razlikovati od drugih znakova poduzeća iste, slične i drukčije djelatnosti

ekonomija

zatvoreni program interne revizije

unaprijed pripremljen program interne revizije koji se upotrebljava uglavnom u većim, diversificiranim i decentraliziranim organizacijama sa složenom organizacijskom strukturom i djelomice ili potpuno decentraliziranom internom revizijom

ekonomija

zatvoreno pozitivno konfirmiranje

pozitivno konfirmiranje koje se provodi tako da treća stranka u svojim evidencijama treba provjeriti iznos ili koju drugu informaciju koja je već navedena u upućenome zahtjevu

ekonomija

završni obračun

obračun koji se provodi na kraju obračunskoga razdoblja da bi se utvrdio rezultat poslovanja i stvorila pouzdana podloga za sastavljanje financijskih izvještaja

ekonomija

završni postupci procjene revizijskih dokaza

dio kompletiranja revizije koji se odnosi na postupke kojima je svrha upotpuniti revizijske dokaze prikupljene u prethodnim fazama procesa revizije i pomoći revizoru u izražavanju odgovarajućega mišljenja

ekonomija

zbirna knjigovodstvena isprava

knjigovodstvena isprava koja je sastavljena na temelju pojedinačnih isprava i prikazuje zbirne ili skupne podatke

ekonomija

zbrojna bilanca

bilanca u kojoj se zbrajaju istovrsne stavke prema pojedinim pozicijama u financijskim izvještajima na razini složenih poduzeća

ekonomija

zbrojni financijski pokazatelj

ponderirani zbroj odabranih pojedinačnih financijskih pokazatelja cilj kojega je jednim brojem ocijeniti sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća

ekonomija

zemljište

dugotrajna materijalna imovina koja predstavlja prirodno bogatstvo i ima neograničen vijek upotrebe

ekonomija

zlatna pravila financiranja

pravila financiranja imovine poduzeća poštujući kriterije sigurnosti i namjene

ekonomija