struna tražilica

image shadow

transakcijski prijelazni konto

prijelazni konto koji se upotrebljava pri novčanim transakcijama između dvaju novčanih računa

ekonomija

transakcijski pristup obavljanju interne revizije

pristup internoj reviziji usmjeren na testiranje pojedinačnih transakcija unutar poduzeća radi ispitivanja njihove točnosti

ekonomija

trezorske dionice

vlastite dionice koje je poduzeće steklo na tržištu

ekonomija

trokut prijevare

sistematizacija triju značajnih čimbenika koji mogu uzrokovati nastanak prijevare

ekonomija

troškovi investicijskoga održavanja

troškovi održavanja koji se odnose na troškove zamjene većih dijelova kod postrojenja i opreme te izvođenje radova kojima se održava funkcionalna sposobnost i prethodno procijenjen vijek upotrebe

ekonomija

troškovi prema prirodnim vrstama

klasifikacija troškova prema prirodnoj vrsti troška

ekonomija

trošak

vrijednosno izražen utrošak imovine i posljedica nastanka obveza koje se odnose na primljena dobra ili usluge radi obavljanja aktivnosti poslovanja

ekonomija

trošak amortizacije

trošak koji nastaje kao posljedica postupnoga trošenja dugotrajne nematerijalne ili materijalne imovine

ekonomija

trošak nabave

trošak u visini kojega se imovina i obveze iskazuju u računovodstvenoj evidenciji pri njihovu stjecanju

ekonomija

trošak nabave nekretnine, postrojenja i opreme

trošak po kojemu se imovina koja pripada skupini nekretnina, postrojenja i opreme prvi put priznaje u poslovnim knjigama poduzeća

ekonomija