struna tražilica

image shadow

odgođena porezna obveza

iznos poreza na dobit koji treba platiti u budućim razdobljima s obzirom na oporezive privremene razlike

ekonomija

odgođeno priznavanje prihoda

pasivno vremensko razgraničenje koje uključuje evidentiranje prihoda koji su naplaćeni u određenome obračunskom razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti priznavanja kao prihoda

ekonomija

odgovornost

dužnost obavljanja određenih zadaća i odgovaranje za njih

ekonomija

odgovornost funkcije interne revizije

sastavni dio povelje interne revizije koji se odnosi na definiranje opsega vrednovanja, sastavljanje plana interne revizije, podnošenje plana odboru na odobrenje, provođenje angažmana, priopćavanje rezultata, podnošenje pisanoga izvještaja o angažmanu i na praćenje korektivnih mjera koje poduzima menadžment

ekonomija

odgovornost menadžmenta

sastavni dio revizorova izvješća u kojemu se upućuje na odgovornost koju snosi menadžment za sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s primjenjivim okvirom financijskoga izvještavanja i odgovornost za interne kontrole nužne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja

ekonomija

odgovornost revizijskoga odbora

odgovornost koja se odnosi na ključne nadležnosti članova revizijskoga odbora povezane s poslovanjem subjekta u kojemu djeluju

ekonomija

odjeljak mišljenja

sastavni dio revizorova izvješća koji sadržava izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima i poziv na primjenjivi okvir financijskoga izvještavanja primijenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja

ekonomija

odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

odluka kojom glavna skupština nakon što utvrdi godišnje financijske izvještaje odlučuje o upotrebi dobiti nakon oporezivanja ostvarene u poslovnoj godini ili pokriću gubitka poslovne godine

odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

izvještaj koji poduzetnici moraju predati Financijskoj agenciji radi javne objave, a koji prikazuje odluku uprave o načinu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

ekonomija

odluka o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja

odluka o davanju suglasnosti uprave i nadzornoga odbora odnosno izvršnih direktora i upravnoga odbora na godišnje financijske izvještaje

ekonomija