struna tražilica

image shadow

kodon

sekvencija od triju nukleotida u molekuli mRNA nastala prema genskome kodu, koja prenosi informaciju za sintezu proteina

biologija

koeficijent srodnosti

mjera srodnosti između pojedinaca

biologija

koeficijent srođivanja

vjerojatnost autozigotnosti potomaka

biologija

kohezin

proteinski kompleks koji omogućuje poravnavanje sestrinskih kromatida

biologija

kolebajući bazni par

bazni par koji nastaje prepoznavanjem baza antikodona i kodona, ne slijedeći klasično pravilo sparivanja A-U i C-G

biologija

kompenzacija doze

pojava kojom je razina ekspresije velikog broja gena na spolnim kromosomima slična kod oba spola kad imaju različite spolne kromosome

biologija

kompleks prepoznavanja početka replikacije

kompleks od šest proteina koji je nađen u eukariotima, a nužan je za inicijaciju replikacije DNA

biologija

kompleks utišavanja potaknut molekulom RNA

višeproteinski kompleks koji posreduje u procesu RNA-interferencije ugradnjom jednolančane molekule RNA poput mikroRNA ili siRNA

biologija

kompleksna bolest

bolest kod koje samostalno djelovanje pojedinoga alela ili djelovanje više različitih alela povećava rizik od bolesti

biologija

komplementarna DNA

molekula DNA čija je sekvencija komplementarna molekuli mRNA

biologija