struna tražilica

image shadow

interno mjesto ulaska ribosoma

sekvencija eukariotskih mRNA koja ribosomima omogućuje inicijaciju translacije na mjestu koje nije 5'-kapa

biologija

interpolarni mikrotubuli

mikrotubuli koji se, ne ulazeći u kontakt s kinetohorama, protežu iz jednoga pola diobenoga vretena i preklapaju s onima drugoga pola

biologija

interpunkcijski kodon

kodon koji određuje početak ili kraj gena

biologija

intraalelna komplementacija

vraćanje aktivnosti enzima sastavljena od dviju podjedinica kod heterozigota dvaju mutiranih gena koji u homozigotnome obliku nije aktivan

biologija

intragenska supresija

druga promjena unutar gena koja naizgled vraća fenotip divljega tipa uzrokovan prvom mutacijom u tome istom genu

biologija

introni

nekodirajući dijelovi gena ili nezrele mRNA

biologija

inverzija

kromosomska aberacija kod koje je segment nakon dvaju lomova u kromosomu ponovnim vezanjem okrenut u suprotnome smjeru na istome mjestu u tome kromosomu

biologija

ionski kanali

proteini koji stvaranjem otvorenih pora kroz fosfolipidni dvosloj posreduju u brzome prolasku iona kroz membranu

biologija

izlazno mjesto

mjesto na ribosomu s kojega se otpuštaju tRNA koje su predale aminokiselinu u polipeptidni lanac

biologija

izmjena sestrinskih kromatida

fenomen kromatidne izmjene između sestrinskih kromatida

biologija