struna tražilica

image shadow

retentat

faza koja je zaostala na membrani tijekom membranskoga filtriranja

kemija

rezonantni prijenos energije

fotofizikalni proces neradijacijskoga prijenosa energije s pobuđene molekule davatelja na nepobuđenu molekulu primatelja

kemija

rotacijsko-refleksijska os

os oko koje rotacija molekule za 360o i refleksija u ravnini okomitoj na nju ne prouzročuje promjenu molekule

kemija

rotor s njišućim vjedrima

rotor laboratorijske centrifuge, mikrocentrifuge ili ultracentrifuge na kojemu su njišuća vjedra uglavljena tako da budu pokretna

kemija

rotor s okomitim utorima

rotor laboratorijske centrifuge, mikrocentrifuge ili ultracentrifuge koji okomito u odnosu na osovinu ima ugrađene utore u koje se umeću centrifugalne kušalice i mikrokušalice

kemija

rotor s utorima pod fiksnim kutom

rotor laboratorijske centrifuge, mikrocentrifuge ili ultracentrifuge koji pod određenim kutom u odnosu na osovinu ima ugrađene utore u koje se umeću centrifugalne kušalice i mikrkušalice ili centrifugalne boce

kemija

rotor sa središnjim utorom

rotor ultracentrifuge koji ima samo jedan utor u središtu

kemija

rutenocen

metalocen u kojemu je rutenijev atom uklopljen između dvaju ciklopentadienilnih prstenova

kemija