struna tražilica

image shadow

metansulfonati

soli i esteri metansulfonske kiseline

kemija

metansulfonska kiselina

sulfonska kiselina u kojoj je jedna hidroksilna skupina zamijenjena metilnom skupinom

kemija

metantriil

trovalentna skupina nastala uklanjanjem triju vodikovih atoma iz molekule metana, pri čemu se atom ugljika u preostalome dijelu molekule veže na ostala tri atoma jednostrukim vezama

kemija

metil

alkilna skupina nastala uklanjanjem jednoga vodikova atoma iz molekule metana

kemija

metilen

ugljikovodična skupina nastala uklanjanjem dvaju vodikovih atoma iz molekule metana, pri čemu se atom ugljika u preostalome dijelu molekule jednostrukim vezama veže na dva druga atoma

kemija

metiliden

alkenska skupina nastala uklanjanjem dva vodikova atoma iz molekule metana pri čemu se atom ugljika u poreostalome dijelu molekule dvostrukom vezom veže na jedan drugi atom

kemija

metilidin

alkinska skupina nastala uklanjanjem triju vodikovih atoma iz molekule metana, pri čemu se atom ugljika u poreostalome dijelu molekule trostrukom vezom veže na jedan drugi atom

kemija

metiliranje

uvođenje metila u organsku molekulu

kemija

metin

trovalentna skupina nastala uklanjanjem triju vodikovih atoma iz molekule metana, pri čemu se atom ugljika u preostalome dijelu molekule veže na ostala dva atoma, od kojih na jedan jednostrukom, a na drugi dvostrukom vezom

kemija

metoksietoksimetil

alkilna skupina sustavnoga imena 2-(metoksi)etoksimetil

kemija