struna tražilica

image shadow

aktivni metilenski spojevi

spojevi koji na metilenu imaju vezane dvije funkcijske skupine koje odvlače elektrone

kemija

aktivnosni koeficijent

razlika kemijskoga potencijala tvari B u realnoj smjesi pri određenome tlaku i temperaturi i kemijskoga potencijala tvari B u idealnoj smjesi pri istome tlaku i temperaturi

kemija

aldolna adicija

kondenzacijska reakcija u kojoj enol ili enolatni ion karbonilnoga spoja reagira s aldehidom

kemija

aldolna kondenzacija

kondenzacijska reakcija u kojoj aldolnom adicijom nastali beta-hidroksialdehid ili beta-hidroksiketon dehidratacijom daju konjugirane enone

kemija

alfa-ugljikov atom

ugljikov atom prvi u nizu vezan na funkcijsku skupinu

kemija

alfa-vodikov atom

vodikov atom vezan na alfa-ugljikov atom

kemija

alil

skupina sustavnoga imena prop-2-en-1-il

kemija

alkil

jednovalentna skupina nastala uklanjanjem jednoga vodikova atoma iz molekule alkana

kemija

alkil-halogenidi

kemijski spojevi izvedeni iz alkana zamjenom najmanje jednoga vodikova atoma atomima halogena

kemija

alkoksidi

derivati alkohola u kojima je vodik hidroksilne skupine zamijenjen kationom

kemija