struna tražilica

image shadow

geomatematika

znanstvena disciplina koja izučava matematičku prirodu pojava i procesa unutar Zemlje te na njezinoj površini i u atmosferi

matematika

geostatistika

metodologija u analizi prostorno koreliranih podataka čije je glavno obilježje upotreba variograma ili sličnih tehnika za kvantificiranje i modeliranje prostorne korelacije podataka

matematika

granična vrijednost

numerička vrijednost koja se koristi za indikatorsku transformaciju ulaznih vrijednosti u indikatorsku varijablu s vrijednostima 0 i 1

matematika

hikvadrat-test

statistički test koji se upotrebljava za ispitivanje hipoteze, uspoređujući opaženu razdiobu frekvencija slučajne varijable s teoretskom ili očekivanom razdiobom za tu hipotezu

matematika

indikatorska transformacija

transformacija mjerene vrijednosti u indikatorsku varijablu

matematika

indikatorska varijabla

varijabla koja mjerene vrijednosti prikazuje vrijednostima 0 ili 1

matematika

indikatorsko krigiranje

vrsta krigiranja koja podrazumijeva transformaciju ulaznih podataka u indikatorske varijable na temelju graničnih vrijednosti

matematika

interpolacija

postupak računanja nove vrijednosti između dviju poznatih vrijednosti

matematika

interpolacijski algoritam

matematička metoda koja se upotrebljava za izračun novih vrijednosti interpolacijom iz postojećih mjerenja

matematika

inverzna udaljenost

interpolacijska metoda kojom se vrijednost na nekoj lokaciji procjenjuje tako da vrijednost pojedinih točaka na mjerenu vrijednost ima utjecaj obratno proporcionalan njihovoj udaljenosti

matematika