struna tražilica

image shadow

točka u koordinatnome sustavu

točka zadana svojim koordinatama

matematika

tok vektorskoga polja

vrijednost skalarnoga umnoška polja $\vec{A}$ za dano vektorsko polje $\vec{A}$ u višedimenzijskome realnom prostoru i za danu orijentiranu $(n-1)$-dimenzijsku plohu $S$ u tome prostoru, s jediničnim vektorom $\vec{n}$ okomice na tu plohu i koja je integrirana po plohi

matematika

topologija na skupu

skup $t$ podskupova danoga skupa $X$ u kojemu su prazni skup i cijeli $X$ elementi u $t$, a takav da je za svaka dva elementa u $t$ njihov presjek također u $t$ i takav da je za svaki skup elemenata u $t$ njihova unija također u $t$

matematika

topološka mnogostrukost

topološki prostor u kojemu za svaku točku postoji otvorena okolina homeomorfna realnomu višedimenzijskom prostoru, pri čemu je $n$ isti za sve točke

matematika

topološki potprostor

podskup topološkoga prostora zajedno s induciranom topologijom

matematika

topološki prostor

uređeni par skupa i odabrane topologije na tome skupu

matematika

topološki prsten

prsten $(R,+,\cdot)$ u kombinaciji s topologijom na skupu $R$ takvom da su operacije $+:R\times R\to R$ i $\cdot: R\times R\to R$ neprekidne funkcije

matematika

topološki vektorski prostor

vektorski prostor $V$ nad topološkim poljem $K$ u kombinaciji s topologijom na skupu vektora $V$ takvom da su zbrajanje vektora $+ : V\times V\to V$ i množenje sa skalarom $K\times V\to V$ neprekidne funkcije

matematika

torus

ploha koja nastaje rotacijom kružnice oko pravca koji je u ravnini te kružnice i s njom nema zajedničkih točaka

matematika

transcendentna funkcija

funkcija koja nije algebarska

matematika