struna tražilica

image shadow

pitagorska trojka

trojka prirodnih brojeva takva da je zbroj kvadrata dvaju od njih jednak kvadratu trećega

matematika

planimetrija

grana geometrije koja proučava geometrijske likove u ravnini i njihove odnose

matematika

plašt valjka

zakrivljena ploha koja omeđuje valjak

matematika

ploha

topološka mnogostrukost dimenzije dva

matematika

plošni integral

integral po plohi u trodimenzijskome prostoru

matematika

pobočka piramide

strana piramide koja sadržava vrh piramide

matematika

pobočka prizme

strana prizme koja nije osnovka

matematika

pobočni brid prizme

brid prizme koji nije stranica ni jedne od osnovaka

matematika

početna točka vektora

početna točka usmjerene dužine koja predočuje vektor

matematika

početni uvjet

zahtjev na vrijednost rješenja diferencijalne jednadžbe u početnome trenutku

matematika