struna tražilica

image shadow

medijan slučajne varijable

broj $x$ za koji vrijedi da je vrijednost funkcije distribucije dane slučajne varijable u $x$ veća ili jednaka $1/2$, odnosno granična vrijednost slijeva funkcije distribucije u $x$ jest manja ili jednaka $1/2$

matematika

međusobno isključivi događaji

događaji sa svojstvom da je presjek svakih dvaju od njih nemogući događaj

matematika

meromorfna kompleksna funkcija

funkcija kompleksne varijable definirana i holomorfna posvuda na nepraznome otvorenom skupu, osim na izoliranome podskupu točaka koje su polovi te funkcije

matematika

metoda konačnih elemenata

skup metoda numeričkoga rješavanja parcijalnih diferencijalnih jednadžba sa zadanim rubnim uvjetima u kojima se područje definicije diskretizira podjelom na mala poligonalna ili poliedarska potpodručja u čijim se vrhovima iterativno računa rješenje i njegove derivacije

matematika

metoda najmanjih kvadrata

metoda približnoga određivanja tipizirane funkcionalne ovisnosti iz aproksimativnih ili mjerenih podataka u kojoj se određuju vrijednosti parametara funkcije takve da je zbroj kvadrata razlika između danih i funkcijski izračunanih vrijednosti minimalan

matematika

metrički prostor

skup na kojemu je zadana metrika

matematika

metrika

funkcija $d$ na skupu $X$ koja svakomu paru točaka $(x,y)$ pridružuje nenegativni realni broj $d(x,y)$ koji je nula ako i samo ako je $x=y$ i koja zadovoljava simetriju $d(x,y)=d(y,x)$ i nejednakost trokuta $d(x,y)+d(y,z) \geqslant d(x,z)$

matematika

milijarda

broj tisuću milijuna kojemu je decimalni zapis $1\,000\,000\,000$

matematika

milijun

broj tisuću tisuća kojemu je decimalni zapis $1\,000\,000$

matematika

mimoilazni pravci

pravci u prostoru koji se ne sijeku, a nisu ni usporedni

matematika