struna tražilica

image shadow

logička operacija

operacija koja dvjema izjavama pridružuje složenu izjavu ili izjavi njezinu negaciju

matematika

logički izraz

izraz u računarstvu dobiven povezivanjem konstanta ili varijabla znakovima nejednakosti, jednakosti i logičkih operacija

matematika

logika prvoga reda

proširenje izjavne logike uvođenjem egzistencijalnoga kvantifikatora i univerzalnoga kvantifikatora i varijabla na kojima oni djeluju

matematika

logika višega reda

proširenje logike prvoga reda uvođenjem dodatnih kvantifikatora i usložnjavanjem njihova djelovanja

matematika

lokalni ekstrem

lokalni minimum ili lokalni maksimum

matematika

lokalni maksimum

vrijednost funkcije u točki koja je jednaka svim vrijednostima funkcije na epsilon-okolini te točke ili je veća od njih

matematika

lokalni minimum

vrijednost funkcije u točki koja je jednaka ili manja od svih vrijednosti funkcije na nekoj epsilon-okolini te točke

matematika

lučna funkcija

funkcija arkus sinus, arkus kosinus, arkus tangens ili arkus kotangens

matematika

luk

dio krivulje između dviju točaka

matematika