struna tražilica

image shadow

homomorfizam

funkcija između skupova s istorodnom strukturom koja čuva algebarsku operaciju

matematika

homomorfizam grupa

funkcija koja preslikava grupu u grupu i pritom čuva operaciju

matematika

homotetija

funkcija iz vektorskoga prostora u samoga sebe koja je zadana čvrstom točkom $O$ i realnim brojem $\lambda > 0$ i koja šalje slobodno izabranu točku $P$ u točku $R$ takvu da je $\overrightarrow{OR} = \lambda\cdot \overrightarrow{OP}$

matematika

homotopija

neprekidna funkcija $F:X\times I\to Y$ za dvije zadane neprekidne funkcije topoloških prostora $f,g:X\to Y$, pri čemu je $I = [0,1]\subset \mathbf{R}$ jedinični interval sa standardnom topologijom koji ima svojstvo da je $F(x,0)=f(x)$ i $F(x,1)=g(x)$ za svaki $x\in X$

matematika

homotopne funkcije

neprekidne funkcije $f,g:X\to Y$ među topološkim prostorima $X$ i $Y$ takve da postoji homotopija $F:X\times I\to Y$ između $f$ i $g$

matematika

horizontalna asimptota

asimptitota grafa realne funkcije realne varijable čija je jednadžba $y=b$ za realni broj $b$

matematika