struna tražilica

image shadow

disjunkcija

logička operacija koja uređenomu paru izjava pridružuje izjavu koja je lažna ako i samo ako su obje izjave u paru lažne

matematika

disjunktni skupovi

par skupova kojima je presjek prazni skup

matematika

diskretna razdioba

zakon razdiobe diskretne slučajne varijable ili zakon razdiobe diskretnoga slučajnog vektora

matematika

diskretna slučajna varijabla

slučajna varijabla za koju postoji najviše prebrojiv podskup $S$ realnih brojeva sa svojstvom da je praslika skupa $S$ po toj slučajnoj varijabli gotovo siguran događaj

matematika

diskretna statistička varijabla

statistička varijabla čija je slika prebrojivi skup

matematika

diskretni prostor elementarnih događaja

prostor elementarnih događaja koji je prebrojivi skup

matematika

diskretni skup

podskup $S$ topološkoga prostora $X$ u kojemu svaka točka $x$ u $S$ ima okolinu u $X$ kojoj ne pripada ni jedna druga točka iz $S$

matematika

diskretni slučajni vektor

slučajni vektor za koji postoji najviše prebrojiv podskup $S$ euklidskoga prostora iste dimenzije kao slučajni vektor, a sa svojstvom da je praslika skupa $S$ po tome slučajnom vektoru gotovo siguran događaj

matematika

diskretni vjerojatnosni prostor

vjerojatnosni prostor s diskretnim prostorom elementarnih događaja

matematika

diskriminanta kvadratne jednadžbe

algebarski izraz $b^2-4ac$ za jednadžbu $ax^2+bx+c=0$ koji određuje rješivost jednadžbe

matematika