struna tražilica

image shadow

binom

polinom sastavljen od zbroja dvaju monoma

matematika

binomna slučajna varijabla

diskretna slučajna varijabla $X$ koja poprima vrijednosti $0$, $1$,..., $n$ s vjerojatnostima $P( X = k ) = {n\choose k} p^k (1 - p)^{n - k}$, $k\in \{0,1,\ldots, n\}$, pri čemu su prirodni broj $n$ i realni broj $p \in (0,1)$ parametri razdiobe

matematika

binomni koeficijent

broj oblika $\frac{n!}{k! (n-k)!}$ za određene prirodne brojeve $n$ i $k$, pri čemu $k$ može biti i nula

matematika

binomni red

red $\sum_{n=0}^\infty \frac{s(s-1)\cdots (s-n+1)}{n!} x^s y^{n-s}$ u dvjema varijablama $x,y$ za zadani kompleksni broj $s$

matematika

binomni teorem

teorem prema kojemu je za prirodni broj $n$ i dvije komutirajuće varijable $x$, $y$ $n$-ta potencija binoma $x+y$ jednaka zbroju $\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k! (n-k)!} x^k y^{n-k}$

matematika

bokocrt

okomita projekcija na bokocrtnu ravninu

matematika

bokocrtna ravnina

bočna ravnina na koju se projicira

matematika

Booleov izraz

izraz koji se prema određenome načelu može interpretirati kao istinit ili lažan

matematika

Booleova algebra

distributivna rešetka koja je omeđena rešetka i u kojoj za svaki element $x$ postoji komplementarni element $\neg{x}$ u smislu da vrijedi $x\wedge\neg{x}=0$ i $x\vee\neg{x}=1$

matematika

Borelov skup

element najmanje sigma-algebre koja sadržava sve otvorene skupove određenoga topološkog prostora

matematika