struna tražilica

image shadow

algoritam

strogo definiran postupak na skupu ulaznih parametara koji se sastoji od konačno mnogo koraka i na kraju daje rezultat potpuno određen ulaznim parametrima

matematika

amplituda

vrijednost maksimalnoga odstupanja od ravnotežnoga položaja pri periodičnome gibanju

matematika

analitička funkcija

glatka funkcija koja je jednaka svojemu Taylorovu redu

matematika

analitička geometrija

grana geometrije u kojoj se geometrijski problemi rješavaju algebarski koristeći se koordinatnim sustavom

matematika

antihermitska matrica

kvadratna matrica $A$ čiji su elementi $A^i_j$, $i,j=1,\ldots, n$ kompleksni brojevi i za sve parove $(i,j)$ vrijedi $A^i_j= - (A^j_i)^*$, pri čemu ${}^*$ označuje kompleksnu konjugaciju

matematika

antilogaritam

broj kojemu je logaritam jednak zadanomu broju

matematika

antisimetrična matrica

kvadratna matrica $A$ za koju vrijedi $A^T=-A$, pri čemu je $A^T$ transponirana matrica od $A$

matematika

antisimetričnost

svojstvo binarne relacije koje relacija ima ako ne postoje dva različita elementa takva da je ujedno prvi u relaciji s drugim i drugi u relaciji s prvim

matematika

aproksimiranje

zamjena jednoga matematičkog objekta drugim, njemu bliskim i u pravilu jednostavnijim prema određenome načelu

matematika

apscisa

prva koordinata točke u koordinatnome sustavu

matematika