struna tražilica

image shadow

načelo opreznosti

načelo koje se primjenjuje u slučajevima ​​kada su znanstvenom i objektivnom procjenom utvrđeni moguće opasni učinci fenomena, proizvoda ili procesa što onemogućava procjenu rizika s dostatnom sigurnošću

pravo

načelo podrijetla

načelo prema kojemu se šteta nanesena okolišu popravlja prvenstveno i u mjeri u kojoj je to moguće na samome izvoru

pravo

načelo preventivnoga djelovanja

načelo prema kojemu je okoliš potrebno zaštititi prije njegova narušavanja poduzimanjem preventivnih mjera

pravo

načelo proporcionalnosti

načelo na temelju kojega sadržaj i oblik djelovanja Unije ne prelazi ono što je nužno da bi se ostvarili ciljevi Ugovora

pravo

načelo proračunske točnosti

proračunsko načelo prema kojemu se ne smije prikupiti prihod ili izvršiti rashod ako nije unesen u stavku proračuna, a također se ne smije preuzeti obveza ili odobriti rashod koji je izvan okvira odobrenih proračunskih sredstava te nije moguće uključiti sredstva u proračun ako nisu namijenjena za rashodnu stavku koja se smatra potrebnom

pravo

načelo proračunske univerzalnosti

proračunsko načelo prema kojemu ukupni prihodi moraju pokrivati ukupna odobrenja za plaćanje te svi prihodi i rashodi moraju biti u potpunosti uneseni u proračun bez međusobnoga prebijanja

pravo

načelo proračunske uravnoteženosti

proračunsko načelo prema kojemu rashodi trebaju biti jednaki prihodima, zbog čega nije dopušteno zaduživanje za pokrivanje proračunskoga deficita, nego se umjesto toga deficit prenosi u iduće razdoblje kao rashod, dok se proračunski suficit prenosi kao prihod

pravo

načelo proračunskoga jedinstva

proračunsko načelo koje zahtijeva da svi prihodi i rashodi budu objedinjeni unutar jedinstvenoga proračunskog dokumenta, pri čemu samo odobreni prihodi i rashodi smiju biti uneseni u proračun

pravo

načelo solidarnosti

načelo prema kojemu države članice zajedno dijele i prednosti i terete članstva na jednak i pravedan način

pravo

načelo specifikacije proračuna

proračunsko načelo koje zahtijeva da se sva proračunska sredstva dodjeljuju za posebne namjene koje moraju biti označene proračunskom nomenklaturom

pravo