struna tražilica

image shadow

koncesija za javne usluge

pravni odnos uređen ugovorom čiji je predmet pružanje jedne usluge ili više usluga u općemu interesu određenih zakonom kojim se uređuje pojedina koncesija ili usluga navedenih u Dodatku II. propisa kojim se uređuje javna nabava ako se naknada za pružene usluge sastoji samo od prava na gospodarsko korištenje usluga ili od toga prava zajedno s plaćanjem

pravo

konferencija predstavnika vlada država članica

konferencija koju saziva predsjednik Vijeća i na kojoj predstavnici vlada država članica zajedničkom suglasnošću utvrđuju namjeravane izmjene Ugovora

pravo

konglomeratska koncentracija

koncentracija poduzetnika koji nisu ni u horizontalnome ni u vertikalnome odnosu

pravo

konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

bilanca dobivena netiranjem pozicija između monetarnih financijskih institucija u ukupnoj bilanci MFI-ja

pravo

konsolidirana financijska izvješća

izvješća koja sastavlja računovođa Komisije na temelju podataka iz financijskih izvješća institucija i određenih tijela financiranih iz općega proračuna Europske unije koja Komisija dostavlja Europskomu parlamentu, Vijeću i Revizorskomu sudu do 31. ožujka iduće godine, a koja prikazuju konsolidiranu bilancu stanja i ukupni poslovni rezultat na dan 31. prosinca, uključujući i zbirnu tablicu novčanoga toka tijekom godine, prikaz promjena stanja ukupne imovine Unije i bilješke s komentarima

pravo

konstruktivna suzdržanost

mogućnost da se država članica suzdrži od glasovanja u Vijeću o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici ne sprečavajući jednoglasnost odluke

pravo

kontaktna točka

točka koju određuje svaka država članica u svrhu međusobne pomoći u okviru administrativne suradnje u području slobode pružanja usluga i podatke o njoj dostavlja drugim državama članicama i Europskoj komisiji

pravo

konvencija

skupština predstavnika nacionalnih parlamenata, šefova država ili vlada država članica, Europskoga parlamenta i Komisije sazvana radi izmjena i dopuna Ugovora u postupku revizije

pravo

Konvencija o budućnosti Europske unije

konvencija o institucionalnoj reformi dogovorena na Europskome vijeću u Laekenu u prosincu 2001. godine

pravo

Konvencija o određenim institucijama zajedničkim Europskim zajednicama

konvencija koju je 25. ožujka 1957. potpisalo šest europskih država, a kojom se uređuju nadležnosti, ovlasti i financiranje Skupštine, Suda te Gospodarskoga i socijalnoga odbora kao zajedničkih tijela EEZ-a i Euratoma

pravo