struna tražilica

image shadow

Europska agencija za sigurnost mreža i podataka

regulatorna agencija za politiku EU-a osnovana radi poboljšanja sigurnosti podataka na sustavu mreža EU-a i pružanja savjetodavne pomoći državama članicama te tehničke pomoći Komisiji u razvoju i ažuriranju zakonodavstva u tome djelokrugu

pravo

Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda

regulatorna agencija za politiku EU-a sa zadaćom pružanja objektivnih i znanstveno utemeljenih procjena koje se odnose na ljudsku i životinjsku hranu te upozorenja na postojeće ili prijeteće rizike u suradnji s nacionalnim agencijama

pravo

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama

specijalizirana i decentralizirana agencija EU-a sa zadaćom osiguranja operativne suradnje i primjene odgovarajućih mjera na zaštiti vanjskih granica EU-a i koordinacije aktivnosti država članica s ciljem primjene tih mjera

pravo

Europska agencija za upravljanje velikim IT sustavima

agencija EU-a za unapređenje suradnje na području unutarnjih poslova kroz operativno upravljanje velikim informacijskim sustavima s osjetljivim podatcima

pravo

Europska agencija za vrijednosne papire i tržište kapitala

decentralizirano tijelo EU-a koje djeluje u mreži Europskoga sustava financijskoga nadzora s ciljem zaštite javnoga interesa i pridonošenja stabilnosti i učinkovitosti financijskoga sustava Unije u području vrijednosnih papira, uključujući i pitanja revizije, financijskoga izvješćivanja, ponuda za preuzimanje, tržišta derivata, kliringa i namire

pravo

Europska agencija za željeznice

agencija EU-a za unapređenje sigurnosti i uspostavu zajedničkih tehničkih i radnih pravila svih nacionalnih željeznica unutar Europske unije

pravo

Europska ekonomska zajednica

zajednica s pravnom osobnošću osnovana 1957. Ugovorom o osnivanju Europske ekonomske zajednice radi razvijanja zajedničkoga tržišta, carinske unije i ostvarivanja zajedničkih politika u kojoj su uspostavljene zajedničke institucije s dodijeljenim ovlastima i mehanizmi odlučivanja

pravo

europska građanska inicijativa

inicijativa kojom se građanima Unije omogućuje da upute prijedlog Europskoj komisiji o donošenju pravnoga akta ako skupe najmanje milijun potpisa građana iz najmanje jedne četvrtine država članica, pri čemu se inicijativa može odnositi samo na područja u okviru ovlasti Europske komisije

pravo

Europska investicijska banka

banka čiji su vlasnici države članice čije interese predstavlja i doprinosi uravnoteženomu i trajnomu razvoju unutarnjega tržišta Unije pri čemu ima pristup tržištu kapitala i koristi se vlastitim sredstvima

pravo

Europska istraživačka skupina važećega privatnog prava EZ-a

skupina više od pedeset europskih znanstvenika čiji je cilj izradba Načela važećega ugovornog prava EZ-a radi sistematizacije usklađenoga i ujednačenoga ugovornog prava Europske unije

pravo