struna tražilica

image shadow

zatvoreni manometar

uređaj za mjerenje tlaka plina u zatvorenoj posudi

fizika

zaustavni napon

napon potreban da se zaustave fotoelektroni koji izlaze iz metala pri obasjavanju vidljivom ili ultraljubičastom svjetlošću

fizika

zavisna varijabla

varijabla koja mijenja vrijednost ovisno o jednoj nazavisnoj varijabli ili o više njih

fizika

zavoj s nagibom

zavoj na cesti u kojemu postoji poprečni nagib, pa centripetalna sila potrebna za sigurno svladavanje zavoja nastaje kao rezultanta dviju sila: težine i reakcije podloge

fizika

zavojnica

niz petlja ili zavoja načinjenih od izolirane vodljive žice koja je smotana u neki spiralni oblik

fizika

zbrajanje brzina

operacija u kojoj se vektorskim zbrajanjem dviju ili više brzina određuje rezultantna brzina čestice

fizika

Zeemanov učinak

cijepanje spektralnih linija zbog interakcije magnetskog momenta s vanjskim statičnim magnetskim poljem

fizika

zemaljska milja

anglo-američka jedinica za duljinu

fizika

Zemlja

unutrašnji planet Sunčeva sustava i treći po redoslijedu udaljenosti od Sunca

fizika

Zemljin magnetizam

pojave povezane s magnetskim svojstvima Zemlje, koja se ponaša slično velikom štapnom magnetu

fizika