struna tražilica

image shadow

var

jedinica sustava SI za jalovu snagu izmjenične električne struje

fizika

varijabla

promjenjiva matematička ili fizikalna veličina

fizika

vat

jedinica sustava SI za snagu

fizika

veber

jedinica sustava SI za magnetski tok

fizika

vektor

veličina koja je zadana iznosom, smjerom i mjernom jedinicom

fizika

vektor dipola

vektor kojim se izražava polarnost fizičkoga sustava

fizika

vektor električne polarizacije

vektorska veličina koja je razmjerna električnomu polju i električnoj susceptibilnosti dielektrika

fizika

vektor električnoga pomaka

vektorska veličina koja je umnožak električnoga polja u dielektriku i permitivnosti toga dielektrika

fizika

vektor položaja

vektor koji spaja ishodište koordinatnoga sustava s točkom u kojoj je smještena čestica

fizika

vektorski dijagram

grafički prikaz zbrajanja vektora u ravnini ili prostoru

fizika