struna tražilica

image shadow

Pattersonova funkcija

Fourierov transformat zbroja kvadrata strukturnih faktora razmjernih intenzitetima difrakcijskih maksimuma u kojemu se gube informacije o fazama strukturnih faktora te maksimum funkcije u točki U, V, W odgovara vektoru položaja jednoga atoma u odnosu na drugi atom sa sastavnicama U, V, W, a visina maksimuma razmjerna je umnošku elektronskih gustoća tih atoma

fizika

patuljasti planet

nebesko tijelo koje se giba po orbiti oko Sunca, dovoljno je masivno da zbog vlastite gravitacije poprimi kuglasti oblik, a pritom ne očisti okolinu svoje orbite od manjih tijela

fizika

Paulijevo načelo isključenja

načelo koje tvrdi da dva fermiona ne mogu istodobno zaposjesti isto kvantno stanje

fizika

Peierlsov prijelaz

odstupanje od periodičnosti u gradivu s jednodimenzijskom periodičnošću zbog titranja atoma

fizika

Peltierov učinak

uspostava različite temperature na spojištima dvaju različitih metala, metalnih slitina ili poluvodiča ako kroz njih protječe električna struja

fizika

Penroseovo slaganje

dvodimenzijska geometrijska tvorevina dobivena slaganjem nekoliko osnovnih likova u rotacijsku simetriju petoga reda koja ne pokazuje bilo kakvu translacijsku simetriju

fizika

penjanje dislokacije

pomicanje dislokacije u smjeru okomitu na ravninu klizanja dislokacije

fizika

perigej

najmanja udaljenost između Zemlje i satelita koji se oko nje giba po elipsi

fizika

perihel

najmanja udaljenost između Sunca i planeta koji se oko njega giba po eliptičnoj stazi

fizika

period

vremenski interval nakon kojega se čestica ili tijelo pri periodičnome gibanju vraća u stanje s početnim položajem i fazom jednakom početnoj

fizika