struna tražilica

image shadow

magnetska permeabilnost vakuuma

temeljna prirodna konstanta koja se pojavljuje u zakonima elektromagnetizma

fizika

magnetska rezonancija

spektroskopska metoda s pomoću koje se ispituje postojanje i raspored atoma u organskome uzorku tvari

fizika

magnetska sila

sila koja djeluje na nabijenu česticu koja se giba u magnetskome polju

fizika

magnetska sila među vodičima

sila kojom uzajamno djeluju dva paralelna vodiča kojima teku struje i koja je razmjerna umnošku struja i duljini vodiča, a obrnuto razmjerna njihovoj udaljenosti

fizika

magnetska sila na vodič

sila kojom magnetsko polje djeluje na vodič kojim teče struja

fizika

magnetska sklopka

sklopka koja ostvaruje kontakt tako da u magnetskome polju jedna nepokretna kovinska magnetizirajuća vrpca privlači drugu takvu pokretnu vrpcu s treće nepokretne nemagnetizirajuće vrpce

fizika

magnetska susceptibilnost

bezdimenzijska veličina koja je jednaka relativnoj magnetskoj permeabilnosti umanjenoj za jedan

fizika

magnetska svojstva materijala

svojstva tvari svrstana prema ponašanju u magnetskome polju

fizika

magnetski

koji se odnosi na pojave, polja i sile prouzročene gibanjem električnih naboja i promjenama električnih polja

fizika

magnetski dipol

vodljiva petlja kojom teče struja ili mali permanentni magnet u obliku igle ili pločice koji se u vanjskome magnetskom polju usmjeravaju u smjeru polja

fizika