struna tražilica

image shadow

hidraulična poluga

uređaj koji se sastoji od posude ispunjene tekućinom i od dviju cijevi koje su zatvorene prianjajućim klipovima, djeluje tako da se djelovanjem manje sile na klip u užoj cijevi stvara veća sila u široj cijevi

fizika

hidraulika

grana tehnike koja se temelji na primjeni statike fluida, posebno Pascalova zakona

fizika

hidrodinamika

grana mehanike fluida koja se bavi pojavama i silama u tekućinama u gibanju

fizika

hidrostatika

grana mehanike fluida koja se bavi pojavama i silama u tekućinama u mirovanju

fizika

hidrostatski paradoks

prividno kontradiktorna posljedica zakona hidrostatike da posude jednakih površina dna, a različitih obujama i oblika, napunjene tekućinom do jednake razine jednakim tlakovima pritišću na dno posude

fizika

hidrostatski tlak

tlak prouzročen težinom stupca tekućine iznad zadane točke u unutrašnjosti tekućine

fizika

Higgsov bozon

hipotetska elementarna čestica koja je predviđena standardnim modelom, njezino postojanje objašnjava zašto elektrona i kvarkova imaju masu

fizika

Higgsov mehanizam

mehanizam u elektroslaboj teoriji kojim čestice dobivaju masu

fizika

Hilbertov prostor

apstraktan vektorski prostor u kojemu je definiran pojam duljine i kuta

fizika

hipermetropija

nedostatak ljudskoga oka pri kojemu se slika proizvedena lećom stvara iza mrežnice, a ispravlja se konvergentnim lećama

fizika