struna tražilica

image shadow

fazni dijagram

grafički prikaz u trodimenzijskome ili dvodimenzijskome koordinatnom sustavu koji pokazuje kako se mijenjaju svojstva nekoga sustava pri promjenama temperature, obujma i tlaka, a posebno pri prijelazima iz jednoga agregacijskog stanja u drugo agregacijsko stanje, odnosno pri pretvorbama između različitih kristalnih faza

fizika

fazni prijelaz

proces pri kojemu se mijenja agregacijsko stanje ili faza tvari u uvjetima koji se mogu prikazati u obliku faznoga dijagrama

fizika

fazni problem

problem nepoznavanja faza strukturnih faktora koje se ne mogu izvesti iz intenziteta difrakcijskih maksimuma što otežava izravno određivanje slike elektronske gustoće u kristalu

fizika

fazni prostor

višedimenzijski apstraktni prostor čije su koordinate komponente vektora položaja i vektora zaleta

fizika

fazor

prikaz veličine koja se sinusno mijenja tijekom vremena s pomoću vektora koji rotira oko ishodišta kutnom brzinom koja je jednaka kružnoj frekvenciji struje

fizika

femtometar

jedinica za duljinu koja je 1015 puta manja od metra

fizika

femtosekundni laser

laser koji emitira optičke pulseve koji traju kraće od jedne pikosekunde

fizika

ferit

željezov spoj kojemu je svojstven feromagnetizam

fizika

Fermatovo načelo

načelo prema kojemu se svjetlost između dviju zadanih točaka širi onom stazom za koju joj treba najmanje vremena

fizika

Fermi-Diracova razdioba

statistička funkcija koja iskazuje vjerojatnost da će čestica u kvantnomehaničkome sustavu koji se sastoji od mnoštva identičnih fermiona zauzimati stanje s određenom energijom

fizika