struna tražilica

image shadow

limunska kiselina

najpoznatija hidroksitrikarboksilna kiselina prisutna u mnogim vrstama voća, koja je produkt početnoga stupnja Krebsova ciklusa

kemija

linearna kombinacija atomskih orbitala

aproksimacija koja se dobiva zbrajanjem atomskih orbitala elektrona s različitim težinskim koeficijentima u molekulsku orbitalu

kemija

linearnost

svojstvo metode da unutar radnoga područja daje rezultate koji su upravno razmjerni koncentraciji analita u ispitnome uzorku

linijski spektar

spektar zračenja međusobno strogo odijeljenih pojedinačnih frekvencija koje emitiraju pobuđeni atomi u plinovitoj fazi

kemija

lipidi

tvari biološkoga podrijetla koje nastaju reakcijom masne kiseline i alkohola ili amina te koje služe za skladištenje energije, izgradnju bioloških membrana i prijenos signala među stanicama

kemija

lipofilnost

svojstvo tvari da se lako otapa u uljima i mastima

kemija

lipopolisaharidi

prirodni spojevi sastavljeni od opetovanih trisaharidnih jedinica s oligosaharidnim bočnim lancima i jedinicama 3-hidroksitetradekanske kiseline

kemija

lipoproteini

klatratni kompleksi lipida uklopljenoga u proteinsku molekulu domaćina bez kovalentnoga vezanja tako da je vanjska površina kompleksa hidrofilna i sastoji se isključivo od proteinskoga dijela kompleksa i polarnih krajeva fosfolipida

kemija

list papira

papir izrezan u formate prema međunarodnoj normi ISO 216

temeljne tehničke znanosti

litij

kemijski element atomskoga broja 3, 2. periode i 1. skupine, gustoće 0,534 g/cm3, Mohsove tvrdoće 0,6 i tališta na 180,54 °C

kemija