struna tražilica

image shadow

ionska izmjena

izmjena iona analita s ionima ionskoga izmjenjivača

kemija

ionska jakost

mjera jakosti električnoga polja koje daju ioni u otopini ovisno o njihovoj koncentraciji i naboju

kemija

ionska kromatografija

kromatografija pri kojoj se ionska izmjena odvija u stupcima visoke djelotvornosti

kemija

ionska veza

heteropolarna veza koja nastaje potpunim prijelazom vanjskih elektrona s jednoga na drugi atom ili atomsku skupinu

kemija

ionski izmjenjivač

kemijska tvar koja s otopinom izmjenjuje protuione u stehiometrijskom odnosu

kemija

ionski parovi

parovi suprotno nabijenih iona koji se drže kulonskim privlačenjem bez stvaranja kovalentne veze

kemija

ionski produkt vode

ravnotežna konstanta vode koja je umnožak množinskih koncentracija oksonija i hidroksidnoga iona u vodi pri određenoj temperaturi

kemija

ionski selektivna elektroda

elektroda kojoj je potencijal membrane selektivno ovisan o aktivitetu određenih iona u kontaktnoj otopini

kemija

ionski selektivna elektroda u čvrstome stanju

ionski selektivna elektroda kojoj je unutarnji kontakt u čvrstome stanju, a selektivna membrana smještena u asimetričnoj konfiguraciji

kemija

ionski spojevi

kemijski spojevi koji nastaju čistom ionskom vezom

kemija