struna tražilica

image shadow

elektroda s membranom u čvrstome stanju

elektroda kojoj je osjetilni dio pripravljen od monokristala ili polikristalne tvari

kemija

elektroda s visećom kapi žive

elektroda kojoj je aktivna površina viseća kap žive stalne površine

kemija

elektroda sa slojem žive

radna elektroda s tankim slojem žive

kemija

elektrodijaliza

membranski postupak izdvajanja iona iz vodenih otopina na temelju razlike električnoga potencijala

kemija

elektrofil

atom ili funkcijska skupina koja prima elektrone

kemija

elektrofilna adicija

reakcija u kojoj se elektrofil veže na dvostruku kovalentnu vezu koja se raskida i nastaju dvije jednostruke kovalentne veze

kemija

elektrofilna alifatska supstitucija

elektrofilna supstitucija u kojoj se funkcijska skupina na alifatskome spoju zamjenjuje elektrofilnim atomom ili skupinom

kemija

elektrofilna aromatska supstitucija

elektrofilna supstitucija u kojoj se funkcijska skupina na aromatskome prstenu zamjenjuje elektrofilnim atomom ili skupinom

kemija

elektrofilna supstitucija

supstitucijska reakcija u kojoj se funkcijska skupina reaktanta zamjenjuje elektrofilnim atomom ili skupinom

kemija

elektroforeza

metoda koja se temelji na putovanju električki nabijenih čestica kroz otopinu zbog djelovanja električnoga polja

kemija