struna tražilica

image shadow

deuterij

stabilan izotop vodika koji u jezgri sadržava po jedan proton i neutron, a u omotaču jedan elektron

kemija

deuterijev oksid

voda nastala iz vodikova izotopa deuterija i kisika koja se upotrebljava kao otapalo u NMR spektroskopiji i u nuklearnim reaktirima kao usporivač neutrona

kemija

deuterirano otapalo

otapalo u kojemu je procij zamijenjem deuterijem

kemija

diacilamini

spojevi s dvjema acilnim skupinama supstituiranim na amonijaku ili primarnome aminu opće formule acil-NR-acil

kemija

diacilgliceroli

esteri dviju hidroksilnih skupina glicerola i dviju zasićenih ili nezasićenih masnih kiselina

kemija

dialdoze

monosaharidi koji sadržavaju dvije aldehidne skupine

kemija

diamididi

analozi anhidrida acikličkih karboksilnih kiselina u kojima je karbonilni kisik zamijenjen iminoskupinom, a eterski kisik aminoskupinom

kemija

dianioni

molekulske jedinke s dvama negativnim nabojima smještenima na jednome atomu, na različitim atomima ili razmještenima

kemija

diazo-spojevi

spojevi u kojima su dva dušikova atoma vezana na krajnji ugljikov atom

kemija

diazooksidi

diazocikloheksadienoni dobiveni diazotacijom aromatskih primarnih amina koji imaju hidroksilnu skupinu u orto-položaju ili para-položaju

kemija